Menü iOS APP Android APP
HU EN

Felvételi követelmények (NT MA)

A felvételi motivációs és szakmai beszélgetésről:

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

I. Nemzetközi tanulmányok mesterképzésre a felvétel feltételeként meghatározott szakok:

I.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak.
I.2. A bemenethez a II. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodási, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, igazgatásszervező, nemzetközi igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, határrendészeti és védelmi vezetői, nemzetbiztonsági, katonai vezetői, történelem, anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, romológia, keleti nyelvek és kultúrák, szabad bölcsészet alapképzési szakok.
I.3. A II. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

II. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben, amelyek arányosan kerülnek beszámításra:

 • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia,
 • jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog,
 • gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan,
 • politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
 • történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az intézményben a Nemzetközi tanulmányok alapszakon a fent említett ismeretkörökhöz tartozó tantárgyak szerepelnek a képzési programban, melyek hiány esetén pótolhatóak:

Politológia, Összehasonlító politológia, Szociológia I. II., Közgazdasági ismeretek I. II., XX. századi társadalom és politikatörténet, Magyarország története a XX. században, Köz- és magánjog I. II., Nemzetközi kapcsolatok története, Nemzetközi politikai viszonyok rendszere, Politikai és gazdasági földrajz, Bevezetés a nemzetközi jogba I. II., Nemzetközi politikai gazdaságtan alapjai, Nemzetközi intézmények és szervezetek, Kül- és biztonságpolitika, Az európai integráció története, Az EU intézményrendszere és döntéshozatali mechanizmusa, Az Európai Unió joga, Az európai egységgondolat története.

Az oklevél a felvétel, de nem a jelentkezés feltétele. A dokumentumokat a hiánypótlási határidőig kell benyújtani. A 2009-ben diplomázók esetén a felsőoktatási intézmény nyilatkozata is megfelelő, amely igazolja, hogy a jelentkező számára az intézmény a beiratkozásig az oklevelet kiadja.

III. A felvételi vizsgák sajátos követelményei:

Nemzetközi tanulmányok mester szakra az Intézmény szóbeli felvételi konzultációt szervez.
A beszélgetés keretében felmérésre kerül a jelentkezők rátermettsége, tájékozottsága, motivációi, politikai műveltsége, valamint a nemzetközi viszonyok ismerete.

A beszélgetés lehetséges témakörei:

 • a kétpólusú világ megszűnése,
 • közép- és kelet-európai rendszerváltások,
 • globalizáció,
 • nemzetközi válságok,
 • nemzetközi intézmények,
 • regionális konfliktusok,
 • észak-dél viszony,
 • környezetvédelem,
 • fenntartható fejlődés,
 • európai és Európán kívüli politikai rendszerek,
 • az Európai Unió,
 • energiaválság,
 • stb.

Ajánlott irodalom: Fischer Ferenc: A megosztott világ A Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fő vonásai (1941-1991) (Kiadó: Dialóg Campus Kiadó, 2001)

A szóbeli vizsgán elérhető pontszám max. 90 pont, emellett további plusz pontok szerezhetők pl. a nyelvvizsgák után (max. 10 pont).

IV. Előzetes kreditelismerés

Amennyiben mesterképzési szakra jelentkezik és nem olyan szakképzettsége van, amelyet a képzési és kimeneti követelmény megnevez, szükséges, hogy előzetes kreditelismerési eljárás keretében megállapítsuk, hogy teljesíti-e a felvételi követelményeket.

Ezt az űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletekkel való beküldéssel kérheti.

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés