Menü iOS APP Android APP
HU EN

Felvételi követelmények (POL MA)

A felvételi motivációs és szakmai beszélgetésről:

I. Politikatudomány mesterképzésre a felvétel feltételeként meghatározott szakok:

I.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a politológia, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok és az igazgatásszervező alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok, közigazgatási szakok.
I.2. A bemenethez a II. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a kommunikáció és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, történelem, szabad bölcsészet, andragógia alapképzési szakok, osztatlan, egységes jogász szak.
I.3. A II. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

II. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

II.1. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a politikatudomány, politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi viszonyok elmélete, Európa-tanulmányok, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika ismeretkörökből.
II.2. A I.3 pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a politikatudomány, politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi viszonyok elmélete, Európa-tanulmányok, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika ismeretkörökből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az intézményben a Politológia alapszakon a fent említett ismeretkörökhöz tartozó tantárgyak szerepelnek a képzési programban, melyek hiány esetén pótolhatóak:

A politikatudomány alapjai I. II., Egyetemes politikai gondolkodás története I. II., Magyar politikai gondolkodás története, Az európai egységgondolat története, XX. századi társadalom és politikatörténet, Magyarország története a XX. Században, Nemzetközi politikai viszonyok I. II., Köz- és magánjog I., Közigazgatástan, Közpolitikai tanulmányok, Az európai integráció története, Az EU intézményrendszere és döntéshozatali mechanizmusa, Az EU tagországok összehasonlító politológiája, Az EU kül- és biztonságpolitikája, EU gazdasági ismeretek, EU közpolitikák, EU projektmenedzsment.

Az oklevél a felvétel, de nem a jelentkezés feltétele. A dokumentumokat a hiánypótlási határidőig kell benyújtani.

III. A felvételi vizsgák sajátos követelményei:

Politikatudomány mesterszakra az Intézmény szóbeli felvételi konzultációt szervez.

A beszélgetés keretében felmérésre kerül a jelentkezők rátermettsége, tájékozottsága, motivációi és politikai műveltsége.

A beszélgetés lehetséges témakörei:

  • rendszerváltás Magyarországon,
  • magyar politikai rendszer,
  • választási rendszer,
  • politikai pártok,
  • közép- és kelet-európai rendszerváltások,
  • globalizáció,
  • környezetvédelem,
  • európai és Európán kívüli politikai rendszerek,
  • az Európai Unió,
  • stb.

Kötelező irodalom: Körösényi András - Tóth Csaba - Török Gábor: A magyar politikai rendszer (Kiadó: Osiris, 2003)

A szóbeli vizsgán elérhető pontszám max. 90 pont, emellett további plusz pontok szerezhetők pl. a nyelvvizsgák után (max. 10 pont).

IV. Előzetes kreditelismerés

Amennyiben mesterképzési szakra jelentkezik és nem olyan szakképzettsége van, amelyet a képzési és kimeneti követelmény megnevez, szükséges, hogy előzetes kreditelismerési eljárás keretében megállapítsuk, hogy teljesíti-e a felvételi követelményeket.

Ezt az űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletekkel való beküldéssel kérheti.

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés